Vyloučení odpovědnosti

Projekty www.sturmovik.cz, www.cliffs-of-dover.cz a www.fise-of-flight.cz, včetně fóra www.vwings.net, slouží ke komunikaci a publikování informací o počítačových hrách IL-2 Sturmovik, Cliffs of Dover a Rise of Flight.

Vzhledem k tomu, že jde o projekt komunity hráčů a nikoliv autorů programu, tak je třeba upozornit, že nic, co zde naleznete, nemuselo být zkontrolováno kompetentní osobou a nemusí obsahovat úplné, přesné či spolehlivé informace.

Nikdo z autorů, přispěvatelů, moderátorů, provozovatelů, správců, ani kdokoli jiný spojený se zajištěním provozu web stránek a fóra nemůže být zodpovědný za jakékoli nepřesné či zavádějící informace uvedené na těchto stránkách či na stránkách z nich odkazovaných.

Informace zde nabízené jsou poskytovány zdarma a v dobré víře, že jde o skutečně pravdivé údaje k datu, kdy byly získány, nikoliv však datu jejích publikování.

Nikdo není zodpovědný za aktualizaci dříve publikovaných a dnes neplatných údajů a to i v připadě, pokud autor o jejich neplatnosti věděl.

Provozovatelé, moderátoři a správci nemohou být spolupachateli trestného činu v případě publikování informací podléhajících trestní odpovědnosti, kdy nemají podklady k odpovědnému rozhodnutí, zda ke spáchání takového činu došlo, pokud to není zjevné.

§ 198a Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod

(1) Kdo veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

(2) Stejně bude potrestán, kdo se spolčí nebo srotí k spáchání činu uvedeného v odstavci 1.

(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem, nebo

b) účastní-li se aktivně činnosti skupin, organizací nebo sdružení, které hlásají diskriminaci, násilí nebo rasovou, etnickou nebo náboženskou nenávist.

§ 206 Pomluva

(1) Kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.

(2) Odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí nebo jiným obdobně účinným způsobem.

Zejména v případě §174, §178 a §239.

§ 174 Křivé obvinění

(1) Kdo jiného lživě obviní z trestného činu v úmyslu přivodit jeho trestní stíhání, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.

(2) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 značnou škodu nebo jiný zvlášť závažný následek.

Dále se provozovatelé, moderátoři a správci zbavují odpovědnosti z neoprávněné nakládání s osobními údaji, neboť není účelem projektu sbírat a úkládat osobní údaje.

§ 178 Neoprávněné nakládání s osobními údaji

(1) Kdo, byť i z nedbalosti, neoprávněně sdělí, zpřístupní, jinak zpracovává nebo si přisvojí osobní údaje o jiném shromážděné v souvislosti s výkonem veřejné správy, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.

(2) Stejně bude potrestán, kdo osobní údaje o jiném získané v souvislosti s výkonem svého povolání, zaměstnání nebo funkce, byť i z nedbalosti, sdělí nebo zpřístupní, a tím poruší právním předpisem stanovenou povinnost mlčenlivosti.

(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 vážnou újmu na právech nebo oprávněných zájmech osoby, jíž se údaj týká,

b) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí nebo jiným obdobně účinným způsobem, nebo

c) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 porušením povinností vyplývajících z jeho povolání, zaměstnání nebo funkce.

Zejména v případě, pokud někdo uloží do systému osobní údaje bez vědomí provozovatelů, moderátorů a správců.

§ 239

(1) Kdo úmyslně poruší tajemství

a) uzavřeného listu nebo jiné písemnosti, při poskytování poštovní služby nebo jiným dopravním zařízením, nebo

b) zprávy podávané telefonem, telegrafem nebo jiným takovým veřejným zařízením,

bude potrestán odnětím svobody až na šest měsíců.

(2) Pracovník provozovatele poštovních služeb nebo telekomunikační služby, který

a) spáchá čin uvedený v odstavci 1,

b) jinému úmyslně umožní spáchat takový čin, nebo

c) pozmění nebo potlačí písemnost obsaženou v poštovní zásilce nebo dopravovanou dopravním zařízením anebo zprávu podanou telefonicky, telegraficky nebo dopravovanou podobným způsobem,

bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.

V případě, pokud někdo překoná bezpečnostní chybu v systému provozovaných aplikací.